Over de Friese Jazz Federatie

Wat is de Friese Jazz Federatie?

De Friese Jazz Federatie overkoepelt en behartigt initiatieven op het terrein van de (amateur) jazzmuziek. Al met al vertegenwoordigt de Friese Jazz Federatie zo'n twee- tot driehonderd amateur-muzikanten.

Wat doet de Friese Jazz Federatie?

De Friese Jazz Federatie is de koepelorganisatie die zorgt voor de toekenning en verdeling van het door de Provincie Fryslân geoormerkte subsidiebedrag voor jazz. Daarnaast is zij een platform voor samenwerking op muzikaal, organisatorisch en financieel gebied.

Hoe werkt de Friese Jazz Federatie?

Enkele malen per jaar komen vertegenwoordigers van de aangesloten initiatieven bijeen voor overleg en besluitvorming. In die vergaderingen wordt overlegd over initiatieven op jazzgebied en de financiering daarvan. De aangesloten organisaties die een vaste bijdrage ontvangen zijn verplicht naar iedere FJF-vergadering een vertegenwoordiger (v/m) met mandaat af te vaardigen. In de statuten is de wijze van besluitvorming vastgelegd. De FJF heeft ten doel het bevorderen van de jazzmuziek in Fryslân (art. 2.1 van de statuten). De FJF wil haar activiteiten verbreden en de naamsbekendheid vergroten.