Over de Friese Jazz Federatie

  Wat is de Friese Jazz Federatie?

  De Friese Jazz Federatie overkoepelt en behartigt initiatieven op het terrein van de (amateur) jazzmuziek. Al met al vertegenwoordigt de Friese Jazz Federatie zo'n twee- tot driehonderd amateur-muzikanten.

  Wat doet de Friese Jazz Federatie?

  De Friese Jazz Federatie is de koepelorganisatie die zorgt voor de toekenning en verdeling van het door de Provincie Fryslân geoormerkte subsidiebedrag voor jazz. Daarnaast is zij een platform voor samenwerking op muzikaal, organisatorisch en financieel gebied.

  Hoe werkt de Friese Jazz Federatie?

  Enkele malen per jaar komen vertegenwoordigers van de aangesloten initiatieven bijeen voor overleg en besluitvorming. In die vergaderingen wordt overlegd over initiatieven op jazzgebied en de financiering daarvan. De aangesloten organisaties die een vaste bijdrage ontvangen zijn verplicht naar iedere FJF-vergadering een vertegenwoordiger (v/m) met mandaat af te vaardigen. In de statuten is de wijze van besluitvorming vastgelegd. De FJF heeft ten doel het bevorderen van de jazzmuziek in Fryslân (art. 2.1 van de statuten). De FJF wil haar activiteiten verbreden en de naamsbekendheid vergroten.

  “If you have to ask what jazz is, you'll never know.” ― Louis Armstrong

  Subsidies

  Waar komen de middelen van de Friese Jazz Federatie vandaan en hoe worden ze besteed?

  De FJF ontvangt jaarlijks een provinciale bijdrage via de Stichting Keunstwurk. Over de besteding van die middelen vindt overleg plaats met de aangesloten organisaties. Er zijn verschillende criteria voor de besteding zoals de aard van de activiteiten (workshop, ensemble, cd-release), de omvang van het initiatief (bv. trio of bigband) en de frequentie van de bijeenkomsten/repetities (bv. eenmalig, wekelijks of tweemaandelijks).

  “What is my definition of jazz? 'Safe sex of the highest order.” ― Kurt Vonnegut

  LIFE IS A LOT LIKE JAZZ... IT'S BEST WHEN YOU IMPROVISE. - GEORGE GERSHWIN

  Contact

   Uw naam (verplicht)

   Uw email (verplicht)

   Onderwerp

   Uw bericht

   Welk instrument speelt/speelde

   (instrument in kleine letters en nederlandse spelling)

   Adres:

   Roekebosk 20 9244 HC Beetsterzwaag